Oljebolag Autocall USD

Placeringen erbjuder möjlighet till en bra kupongavkastning baserad på olje- och gasbolagens utveckling.

Under de senaste månaderna har råvarupriserna sjunkit kraftigt, lett av ett stort prisfall i råoljan. WTI-oljan har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2009. Den kraftiga nedgången visar tecken på en överreaktion och en korrigeringsrörelse uppåt kan förväntas under kommande månader. Raset i oljepriset fick sin början i den snabba förstärkningen av US-dollarn och Saudi-Arabiens ovilja att skära i sina oljeleveranser. Saudi-Arabiens beslut baseras på möjligheten att återta marknadsandelar genom att få bort oljeproducenter med högre kostnadsnivåer från marknaden. Råoljans utbud har växt snabbare än efterfrågan under de senaste åren och produktionskostnaderna har sett en jämn nedgång på grund av nya nordamerikanska oljekällor.

Då oljepriset nu under en kort tid sjunkit kraftigt samtidigt som dollarn haft en mycket snabb förstärkning, så kan en korrigeringsrörelse eller ett kortsiktigt rally förväntas. Oljeprisets möjliga rekyl på uppsidan kan effektivt utnyttjas genom en placering i oljebolag.

Oljebolag Autocall USD erbuder möjlighet till en bra kupongavkastning redan under placeringens första halvår. Det räcker med att den underliggande tillgången hålls åtminstone oförändrad på nuvarande nivå för att avkastningen ska erhållas.

Möjligheter

  • Placeringen möjliggör fast kupongavkastning efter sex månader från emissionen och därefter kvartalsvis
  • EUR/USD valutakursen inverkar på såväl placeringens möjliga avkastning som nominellt kapital. Placeraren kan således med hela placeringen dra nytta av en möjlig förstärkning av dollarn mot euron.

Risker

  • Ingen kapitalgaranti. Placeringen har ett negativt utfall om underliggande tillgång vid placeringstidens slut har sjunkit med mer än 30% från sitt startvärde. I så fall motsvarar återbetalningen värdet på den underliggande tillgången.
  • Placeringen görs i USD. Denna valutakursrisk ger såväl möjligheter som risker. En försvagad dollar i förhållande till euron inverkar negativt på den möjliga avkastningen och på återbetalningen av nominellt placeringskapital.
  • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Royal Bank of Canada inte kan uppfylla sina åtaganden.

Oljebolag Autocall USD

Lånetid0,5-3 år
Preliminär kumulativ kupong2,75% per kvartal, 11% p.a.
Emissionskurs100%
Förtida inlösen-/kupongnivå100% (möjlighet till förtida förfall efter 6 mån)
ValutaEuro
KapitalskyddNej
Risknivå på förfallodagen70% (återbetalning av nominellt kapital USD om underliggande tillgång överstiger 70% av startvärdet)
Underliggande tillgångSPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Se animation om produktbeskrivningen

Kommer snart

Simulator