Europeiska dollarvinnare

En placering i europeiska exportbolag som förväntas bäst att dra nytta av en förstärkt dollar.

De utvecklade ekonomierna har i allt större grad återtagit rollen som centrala drivkrafter för den globala ekonomin av tillväxtmarknaderna. Lägre oljepriser samt en svagare valuta förväntas befrämja speciellt euroområdet. Utöver detta ses även lättnader i flera års åtstramningar och omstruktureringar av den ekonomiska politiken. De som befrämjas mest av denna nya jämvikt är stora företag vars omsättning utgörs främst av export till länder utanför euroområdet.

Placeringens underliggande bolag är kända industriföretag vars omsättning kommer till en stor del från områden utanför eurozonen. Detta i kombination med en allmänt förbättrad konkurrens, en fortsatt växande export, samt lägre råvarupriser förväntas ha en positiv inverkan på företagens framtida utveckling.

Möjligheter

  • Kapitalskyddad placering som drar nytta av europeiska exportbolags möjliga positiva utveckling med indikativt 150% deltagandegrad.
  • EUR/USD valutakursen inverkar på såväl placeringens möjliga avkastning som på nominellt kapital. Placeraren kan således med hela placeringen dra nytta av en möjlig förstärkning av dollarn mot euron.
  • Maxavkastningen är inte begränsad.

Risker

  • Placeringen görs i USD. Denna valutakursrisk ger såväl möjligheter som risker. En försvagad dollar i förhållande till euron inverkar negativt på den möjliga avkastningen och på återbetalningen av nominellt placeringskapital.
  • Placeringen uppvisar en förlust om underliggande utveckling vid placeringens slutdag är oförändrad, har
    sjunkit eller är under sin break-even nivå. Placeringens utfall kan även bli negativt om US-dollarns utveckling gentemot euron är oförändrad eller negativ.
  • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Commerzbank AG inte kan
    uppfylla sina åtaganden.

Europeiska dollarvinnare

Lånetid:5 år
Kapitalskydd:Ja
Teckningskurs:110%
Valuta:Euro
Indikativ deltagandegrad:150% (lägst 130%)
Valutakursrisk:EUR/USD
Minimiteckning:5 500 euro
Teckningsprovision:2%
Underliggande tillgång:Aktiekorg

Se animation om produktbeskrivningen
Simulator