EUROPAS STJÄRNMARKNADER

En kapitalskyddad placering med utmärkt deltagande i värdestegringen för en korg starka europeiska bolag.

Nu då aktiemarknadernas uppgång fortsatt en längre tid och volatiliteten är på stigande, bör investerarna sätta tyngdpunkten på ekonomier med god konkurrenskraft, såsom Tyskland, Sverige och Schweiz. Dessa länder belastas inte av skuldproblem eller externa stressfaktorer och deras penningpolitik är mycket expansiv. Den lösa penningpolitiken har varit den mest betydande faktorn bakom uppgången på aktiemarknaderna under ett flertal år.

Den amerikanska centralbanken Fed närmar sig att påbörja sina räntehöjningar, medan den europeiska centralbanken ECB nyligen påbörjat sedelfinansiering. Valutaområdenas växande ränteskillnader kommer även i fortsättningen att ge stöd för europeiska aktier och den amerikanska dollarn. Investeraren bör således vikta sin aktieportfölj mot starka europeiska ekonomier som har en bra konkurrenskraft, för att effektivt dra nytta av den stödjande penningpolitiken och den globala ekonomins tillväxt.

Möjligheter

  • Drar effektivt nytta av europeiska aktiernas positiva utveckling med en indikativ deltagandegrad på 160%, samtidigt som nedsidan är skyddad (kapitalskydd i USD).
  • Drar nytta av en förstärkt dollar i förhållande till euron. Placeringen görs helt i USD, vilket innebär att EUR/USD-valutakursen inverkar på såväl den möjliga avkastningen som det nominella kapitalet.
  • Den maximala avkastningen är obegränsad.

Risker

  • Placeringen görs i USD. Valutakursförändringen ger såväl möjligheter som risker. En förstärkt dollar i förhållande till euron ökar placeringens nominella kapital, medan en försvagad dollar inverkar negativt på nominellt kapital.
  • Placeringen uppvisar en förlust om den underliggande korgens utveckling vid placeringens slutdag är oförändrad, har sjunkit eller är under sin break-even nivå. Placeringens utfall kan även bli negativt om US-dollarns utveckling gentemot euron är oförändrad eller negativ.
  • • Risk att förlora en del eller hela placeringsbeloppet föreligger om emittenten Commerzbank AG inte kan uppfylla sina åtaganden.

EUROPAS STJÄRNMARKNADER

Lånetidc. 5 år
Teckningskurs110% av nominellt belopp
ValutaEuro
Minimiteckning5 500 euro
Kapitalskydd100% av nominellt belopp
ValutakursriskEUR/USD
Indikativ deltagandegrad160% (lägst 150%)

Se animation om produktbeskrivningen

Kommer snart

Simulator